Spoštovani starši!

Vpis otrok v 1. razred OŠ Šmartno pod Šmarno goro za šolsko leto 2024/2025 bo potekal v tednu od 12. do 15. februarja 2024 v dopoldanskem in popoldanskem času. Vpisovali bomo otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Vpisovali bomo otroke rojene v letu 2018 ter lani odložene otroke.

Starši otrok, ki imate v našem šolskem okolišu prijavljeno stalno ali začasno bivališče, boste po pošti prejeli točen termin za vpis.

Starši pridite na vpis z otrokom (brez ostalih sorojencev). S seboj imejte otrokove in svoje osebne dokumente ter izpolnjene obrazce, ki jih boste prejeli po pošti skupaj z vabilom k vpisu.

ODLOG ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja odloži za eno leto na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Ob vpisu starši izpolnite vlogo za odložitev šolanja. O odložitvi šolanja odloča ravnateljica na podlagi mnenja strokovne komisije.

IZOBRAŽEVANJE NA DOMU

Za svojega otroka lahko starši organizirate izobraževanje na domu, ki pa ga ne priporočamo zaradi velike kakovosti pouka in drugih dejavnosti v osnovnih šolah in širših pozitivnih učinkov obiskovanja pouka v šoli, kot so medsebojno učenje veščin, sodelovanje in druženje otrok. V tem primeru mora biti otrok vpisan v svojo matično šolo ali, v primeru prepisa, v eno izmed drugih osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju na domu. Starši ste dolžni najpozneje do začetka šolskega leta (to je do 31. 8. 2024) o izobraževanju otroka na domu pisno obvestiti osnovno šolo, v katero je otrok vpisan, pri tem pa ji posredovati vse podatke, ki jih predpisuje določba 89. člena Zakona o osnovni šoli.

PREPIS NA DRUGO ŠOLO

Starši svoje otroke vpišete v šolskem okolišu glede na stalno ali začasno prebivališče (matična šola). Starši lahko vpišete otroka v 1. razred v šolo zunaj svojega šolskega okoliša, če šola, v katero želite vpisati otroka, s tem soglaša in se predhodno o tem dogovori s šolo iz matičnega okoliša; torej, če so izpolnjeni pogoji, v skladu z Uredbo o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18)

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši najprej vpišete otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najpozneje v 14 dneh po izteku roka za vpis pa vložite pri šoli, v katero želite vpisati otroka, vlogo za prepis.

PREPIS NA NAŠO ŠOLO

Starši svoje otroke vpišete v šolskem okolišu glede na stalno ali začasno prebivališče (matična šola). V kolikor ne živite v našem šolskem okolišu in bi želeli vpisati otroka na našo osnovno šolo, opravite vpis na matični šoli znotraj svojega šolskega okoliša, nato pa v roku 14 dni od vpisa, na našo šolo posredujete prošnjo za prepis.

BREZPLAČNI KRAJŠI PROGRAMI ZA 5 DO 6 LET STARE OTROKE, KI ŠE NE OBISKUJEJO VRTCA

Za otroke, ki niso vpisani v programe predšolske vzgoje v vrtcih in ki bodo s 1. septembrom 2024 vstopili v prvi razred osnovne šole, je v Vrtcu Andersen organiziran brezplačen krajši program. V program se lahko vključijo tudi  mlajši, 4-letni sorojenci, in tudi otroci z odloženim šolanjem, ki še ne obiskujejo vrtca. Program bo potekal v enoti Marjetica, Bitenčeva 4, v popoldanskem času, vanj pa se lahko vpišejo otroci s celotnega območja Ljubljane. Program je brezplačen. Ob vpisu boste starši prejeli vpisnico in dodatne informacije o obiskovanju krajšega programa.

Za več informacij se lahko obrnete na šolski svetovalni delavki Admiro Ćosić in Martino Ugovšek na tel. 01/511 06 19 ali preko el. pošte admira.cosic@os-smartno.si oz. martina.ugovsek@os-smartno.si.

Priponka: Obvestilo o vpisu v 1. razred s strani Mestne občine Ljubljana

Šolska svetovalna služba