Pravila šolske prehrane

 

Pomemben izvleček iz Pravil šolske prehrane ZA STARŠE:

 

  • Starši so dolžni za odsotnega učenca pravočasno odjaviti posamezni obrok.
  • Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 7.30 za tekoči dan. Po preteku odjave posameznega obroka (obrokov) velja, da je učenec zopet prijavljen na vse obroke, če starši niso pravočasno podaljšali odjave. Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok v eAsistentu (modul Prehrana) ali izjemoma tudi po telefonu na tel. št. (01) 511 68 72 oz. (01) 511 68 71.
  • Preklic posameznega obroka za nazaj ni mogoč.
  • Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na dnevih dejavnosti, ekskurzijah ter taborih, na katerih sodeluje v imenu šole, šolsko prehrano odjavi razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
  • Starši, ki pridejo po svoje otroke, počakajo pred glavnim vhodom in ne vstopajo v jedilnico.
  • Starši so odgovorni za redno in pravočasno plačilo stroškov prehrane.
  • Straši so dolžni v 8-ih delovnih dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so jih podali v prijavi na prehrano.