Svet šole sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja (MOL)

– pet predstavnikov delavcev šole

– trije predstavniki staršev

Svet šole sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema pravila ter druge splošne akte in opravlja druge naloge, določene z zakonom.