Izbirni predmeti

V spodnjih dveh zavihkih so vse informacije o obveznih in neobveznih izbirnih vsebinah.

Izbirni predmeti: Priprave na šolsko leto 2024/2025

Učenci si del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje želje in sposobnosti. Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa. To sta družboslovno-humanistični in naravoslovno-tehnični. Šola mora ponuditi pouk iz najmanj treh predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh predmetov naravoslovno-tehničnega sklopa. Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen. Pouku izbirnega predmeta je namenjena ena ura na teden. Izjema je pouk drugega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine lahko potekajo izjemoma tudi strnjeno zunaj rednega urnika. Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od nezadostno (1) do odlično (5). Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedenskolahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirna predmeta oz. izbirni predmeti so lahko iz istega sklopa. Učenec 7., 8. ali 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na pisni predlog staršev ali skrbnikov lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Pomembne povezave:

Izbirni predmeti 2024/25 za 7. razred

Izbirni predmeti 2024/25 za 8. razred

Izbirni predmeti 2024/25 za 9. razred

Sprememba izbirnega predmeta

Oprostitev izbirnega predmeta

Vse o neobveznih izbirnih predmetih na tej povezavi: Neobvezni izbirni predmeti