POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013) lahko učenec pridobi:

  • status učenca perspektivnega športnika, če je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez;
  • status učenca perspektivnega mladega umetnika, če se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti; status učenca vrhunskega športnika, če doseže vrhunski dosežek mednarodne vrednosti;
  • status učenca vrhunskega mladega umetnika, če doseže najvišje mesto oziroma nagrado na državnem tekmovanju s področja umetnosti.

Pridobitev statusa predlagajo starši učenca (obrazec se nahaja na šolski spletni strani). Pisno vlogo s priloženimi dokumenti starši oddajo do konca septembra v tajništvo šole.

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo, učenci in starši. Prilagodijo se načini in roki za ocenjevanje znanja ter obiskovanje pouka in drugih dejavnosti. Status lahko učencu preneha na zahtevo staršev učenca, če mu je dodeljen za določen čas, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti ali mu pade učni uspeh, če neredno izpolnjuje šolske obveznosti, če zaradi neupoštevanja šolskega reda pridobi vzgojni ukrep, mu šola lahko status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora. Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.