Pravila šolske prehrane

PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI

 

 • Odmor za malico je od 10.05 do 10.25, odmor za šolsko sadje in zelenjavo je ob torkih od 11.00 dalje.
 • Učenci pomalicajo v učilnici, v kateri imajo pouk. Izjema so predmeti ŠPO, TIT in LUM, pri katerih malicajo v jedilnici.
 • Kosilo poteka od 11.55 do 14.00.
 • V času kosila so v jedilnici le učenci, ki so naročeni na kosilo. Brez prerivanja se v vrsti pomikajo proti razdeljevalnemu pultu. Učenci poslušajo navodila dežurnih učiteljev.
 • V izjemnih primerih (odhod na tekmovanja, neplanirani odhodi domov) lahko učenci dobijo kosilo brez čakanja v vrsti, vendar morajo o tem obvestiti dežurnega učitelja oz. vodjo prehrane.
 • V jedilnici so učenci obuti v copate.
 • Učence, ki se v jedilnici ne obnašajo po bontonu in skladno s pravili, dežurni učitelj odstrani iz jedilnice.
 • Po kosilu učenci pospravijo morebitne ostanke hrane, posodo, pribor in prazno embalažo v koše za ločene odpadke.
 • V času raznih dejavnosti in drugih prireditev, ki potekajo izven šolskih prostorov, gredo učenci v jedilnico skozi garderobe, kjer se preobujejo v copate, šele potem se postavijo v vrsto za kosilo. Učence spremljajo učitelji, ki so bili z njimi na dnevu dejavnosti.
 • Učenci, ki obiskujejo OPB, jedilnico zapustijo skupaj z učiteljem.
 • V času kosila so prisotni dežurni strokovni delavci šole po vnaprejšnjem razporedu, ki pomagajo skrbeti za red ter disciplino v jedilnici.
 • Učenci šolske torbe odložijo v prostor, ki je namenjen odlaganju torb.

NAVODILA ZA STARŠE

 

 • Starši so dolžni za odsotnega učenca pravočasno odjaviti posamezni obrok.
 • Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 7.30 za tekoči dan. Po preteku odjave posameznega obroka (obrokov) velja, da je učenec zopet prijavljen na vse obroke, če starši niso pravočasno podaljšali odjave. Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok v eAsistentu (modul Prehrana) ali izjemoma tudi po telefonu na tel. št. (01) 511 68 72 oz. (01) 511 68 71.
 • Preklic posameznega obroka za nazaj ni mogoč.
 • Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, na dnevih dejavnosti, ekskurzijah ter taborih, na katerih sodeluje v imenu šole, šolsko prehrano odjavi razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
 • Starši, ki pridejo po svoje otroke, počakajo pred glavnim vhodom in ne vstopajo v jedilnico.
 • Starši so odgovorni za redno in pravočasno plačilo stroškov prehrane.
 • Straši so dolžni v 8-ih delovnih dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so jih podali v prijavi na prehrano.

 Maša Lepša, organizatorka prehrane