KDO SO NADARJENI UČENCI?

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. Aktivnosti, povezane z odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki in ostalimi učitelji mentorji.

KATERE SO ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV?

Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki so bolj izrazite kot pri ostalih učencih. Nanašajo se na različna področja:

 • miselno-spoznavno področje (razvito divergentno mišljenje, razvito logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin, smisel za humor),
 • učno-storilnostno področje (široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost pri umetniških dejavnostih, motorična spretnost in vzdržljivost),
 • motivacija (visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih) in
 • socialno-čustveno področje(nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatičnost).

KAKO POTEKA ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV?

Odkrivanje nadarjenih učencev je proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev. 

 1. EVIDENTIRANJE(ob koncu 3. razreda ali v katerem koli višjem razredu):
 • učni uspeh,
 • dosežki,
 • učiteljevo mnenje,
 • tekmovanje,
 • hobiji,
 • mnenje šolske svetovalne službe.
 1. IDENTIFIKACIJA

Poteka z naslednjimi merili:

 • Ocena učiteljev

Učitelji oblikujejo oceno o evidentiranih učencih s pomočjo ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev, ki zajema naslednja področja nadarjenosti: splošno-intelektualno, učno, ustvarjalno, voditeljsko, literarno, dramsko, (filmsko), likovno, glasbeno, gibalno in tehnično področje.

 • Test intelektualnih sposobnosti – Ravnove progresivne matrice ali

WISC III.

 • Test ustvarjalnosti – Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja, TTCT

(besedna in/ali slikovna oblika Torranceovih testov ustvarjalnega

mišljenja)

Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog. Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat: na testu inteligentnosti je IQ enak ali večji od 120, na testu ustvarjalnosti sodi rezultat med 10 odstotkov najboljših rezultatov evidentiranih učencev, na ocenjevalni lestvici za učitelje pa je učenec dobil nadpovprečno oceno na posameznem področju nadarjenosti (ustreznost ocene presodi šolska svetovalna služba skupaj z učiteljem, ki je učenca ocenil). Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba in koordinator za delo z nadarjenimi, če ta ni šolski svetovalni delavec.

 1. SEZNANITEV STARŠEV IN PRIDOBITEV NJIHOVEGA MNENJA

To je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, in pridobi njihovo mnenje o otrokovi nadarjenosti.

KAKO POTEKA DELO Z NADARJENIMI UČENCI?

Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel:

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje.

 Vir: Povzeto po Konceptu za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999)

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ZA NADARJENE UČENCE

Nadarjenim učencem in njihovim staršem na šoli ponudimo možnost oblikovanja individualiziranega programa za nadarjene učence (INDEP). Individualiziran program je šolski dokument, ki opredeljuje posebne oblike dela z nadarjenim učencem in je prilagojen po meri vsakega učenca posebej. INDEP oblikujemo glede na področja nadrejenosti, interese in želje učenca ter njegovih staršev. Glede na interese zapišemo cilje za tekoče šolsko leto in načrt individualizacije vzgojno –izobraževalnega dela, pri čemer upoštevamo tako dejavnosti, ki jih učenec obiskuje v šoli kot tudi tiste, ki jih obiskuje izven šole. Pri oblikovanju individualiziranega programa sodelujejo: učenec, starši,  razrednik, svetovalna služba, vodstvo šole in učitelji, ki učenca poučujejo.

KATERE DEJAVNOSTI BODO IZVEDENE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024?

V šolskem letu 2023/24 bomo učencem ponudili širok nabor aktivnosti: dneve dejavnosti, interesne dejavnosti, pripravo za udeležbo na tekmovanjih, kreativne delavnice, povezovanje z zunanjimi institucijami, raziskovalne naloge, svetovanje pri izbiri poklica idr. Prav tako se bodo nadarjeni učenci v šolskem letu 2023/24 lahko aktivno vključevali v nacionalne in mednarodne projekte.

ARHIV DOGODKOV IN DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE 

https://www.os-smartno.si/ogled-plecnikove-hise-z-nadarjenimi-ucenci/

https://www.os-smartno.si/obisk-ucencev-nase-sole-v-varsavi/

https://www.os-smartno.si/obisk-woop-arene-z-nadarjenimi-ucenci/

https://www.os-smartno.si/obisk-trampolin-parka-woop/

https://www.os-smartno.si/delavnica-3d-tiskanja/

https://www.os-smartno.si/erasmus-berlin-2022/

Vse pomembne informacije lahko učenci in starši najdete v spletni učilnici Nadarjeni učenci.

V primeru dodatnih vprašanj lahko kontaktirate šolsko svetovalno delavko in koordinatorko za delo z nadarjenimi, ga. Admiro Ćosić, na admira.cosic@os-smartno.si, ki vam bo z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja.